10.00-12.00
พบปะและฝึกสอน
ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง รพ.ชลบุรี

สมาชิกใหม่ทะยอยเข้ามาฝึกพูด
ฝึกเปล่งเสียง
ฝึกกลไกการพูดใหม่จากหลอดอาหาร

ฝึกความพยายาม
และความอดทน
จนกว่าจะพูดได้
อีกครั้ง!!

การุญ: 13 มิ.ย.62