14 มิ.ย.60

อบรมเชิงปฏิบัติการ
บรรยายพิษภัยบุหรี่

ร่วมกับ
สสอ.และโรงพยาบาลวชิรบารมี
จ.พิจิตร

แห่งที่ 5
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง

ป.4 - ม.3
108 คน

สูบบุหรี่ 17 คน

ประกาศเลิกบุหรี่
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จนตลอดชีวิต!!

การุญ: 15 มิ.ย.60