29 มิ.ย.61

วิทยากร
คนทันควัน

โดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สสส.

โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)
ห้วยขวาง กทม.

รอบเช้า
ม.1 - 2
300 คน

รอบบ่าย
ม.2 - 3
150 คน

ไม่มีใครสูบบุหรี่
มีแต่ผู้ปกครองสูบบุหรี่

ร่วมแรงร่วมใจ
กลับไปบอกผู้ปกครอง
เลิกบุหรี่

บอกทุกวัน
จนกว่าผู้ปกครอง
จะเลิกบุหรี่!!

การุญ: 30 มิ.ย.61