แห่งที่ 3
โรงเรียนบ้านพยอม
ป.3 - 6
31 คน

เคยสูบบุหรี่ 7 คน
วันนี้ไม่ได้สูบแล้ว
เป็นเด็กดีของสังคม!!

การุญ: 20 ส.ค.62