แห่งที่ 4
รพ.สต.บ้านพยอม
อสม.
25 คน

สูบบุหรี่ 5 คน
4 คนยังไม่ยอมเลิก

อีก 1 คน
ประกาศเด็ดขาด
เลิกบุหรี่วันนี้เป็นต้นไป
จนตลอดชีวิต!!

การุญ: 20 ส.ค.62