แห่งที่ 5
โรงเรียนบ้านแคน
ป.3 - 6
48 คน

ไม่มีใครสูบบุหรี่
มีแต่ผู้ปกครองสูบบุหรี่
กลับไปบอกคุณพ่อเลิกบุหรี่
บ้านต้องปลอดบุหรี่!!

การุญ: 21 ส.ค.62