แห่งที่ 8
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ม.1 - 3
200 คน

สูบบุหรี่สิบกว่าคน
รับสมัครจิตอาสาเลิกบุหรี่
เข้าโครงการ 3 ล้าน 3 ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทย
เทิดไท้องค์ราชัน!!

การุญ: 21 ส.ค.62