อีกหนึ่งรายที่ได้รับผลร้าย
จากพิษภัยบุหรี่

สูบบุหรี่มายาวนาน
ในที่สุดก็จบลง
ที่ความเจ็บป่วย

กลายเป็นคนพิการ
ไม่มีกล่องเสียง
ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก

ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน
กว่าจะกลับมาพูดใหม่ได้อีกครั้ง
โดยใช้หลอดอาหาร!!

การุญ: 6 ก.ย.62