14 ก.ย.62
อบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร
โดยสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย
โรงแรมอลิซาเบธ

สมาชิกมากันทั่วประเทศ
ร่วมฝึกออกเสียงแข็งขัน
แม้ยากเย็นก็ไม่ย่อท้อ

นี่คือผลพวงจากพิษภัยบุหรี่
ทำให้ต้องกลายเป็นคนพิการ
ในวันนี้!!

การุญ: 15 ก.ย.62