9 ธ.ค.62
พิธีเปิดชมรมผู้ไร้กล่องเสียง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

เป็นชมรมผู้ไร้กล่องเสียง
ลำดับที่ 33 ในประเทศไทย

จากนี้ไป
ผู้ไร้กล่องเสียงจะได้รับการฟื้นฟู
ทั้งการฝึกพูดจากหลอดอาหาร
และสภาพจิตใจที่ต้องกลายเป็นคนพิการ

ไม่มีกล่องเสียง
เพราะมะเร็งที่เกิดจากพิษภัยบุหรี่

จากนี้ไป
ต้องใช้ความพยาม
และอดทน
เพื่อจะกลับไปสู่สังคม
ได้อย่างปกติสุข
อีกครั้ง!!

การุญ: 10 ธ.ค.62