5 ก.พ.63
กลับจากญี่ปุ่น

6 ก.พ.63
เสลดแห้ง ไอออกมาเป็นก้อน

7-11 ก.พ.63
เสลดก่อตัวก้อนใหม่ เหนียว ไอไม่ออก

12 ก.พ.63
เวลาตีสอง หายใจไม่สะดวก นอนต่อกลัวไม่ปลอดภัย

07.25 เดินทางไปโรงพยาบาลราชวิถี
ยื่นบัตร วัดความดัน รับบัตรคิว

10.00 พบ พ.ญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์
อบไอน้ำละลายเสมหะ
ดึงเสลดออก ดึงหลายครั้งกว่าจะหลุดออกมา
ก้อนเบ้อเร่อ

ผ่าตัดกล่องเสียงมาแล้ว 33 ปี
วันนี้รูหายใจที่ช่องคอเล็กเกินไป
หมอสมจินต์แนะนำให้ขยายรูใหญ่ขึ้น

11.30 เข้าห้องผ่าตัด
ฉีดยาชา
กรีดเนื้อขยายรูหายใจ

ใช้เวลาไม่กี่นาที
ก็เรียบร้อย

กลับมาใส่ท่อหายใจ
อีกครั้ง

เจ็บแผล!!